Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl

Regulamin serwisu internetowego www.sellintegro.pl oraz regulamin dostępu do aplikacji SellIntegro obowiązujący od 10.01.2024

§ 1. Definicje.

Pojęcia zastosowane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Aplikacja - Narzędzie informatyczne, do którego ogół praw przysługuje SELLINTEGRO, a które SELLINTEGRO udostępnia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Podstawowym celem Aplikacji jest umożliwienie automatycznego przesyłania danych oraz innych dostępnych tam usług.
Cennik - Zestawienie wynagrodzenia należnego SELLINTEGRO za poszczególne usługi, udostępnione Klientowi przez SELLINTEGRO.
Formularz rejestracji
- Formularz online, umożliwiający utworzenie Konta i zawarcie z SELLINTEGRO Umowy na korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji droga elektroniczną.
Klient - Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez SELLINTEGRO drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) i/lub Aplikacji, zawierający z SELLINTEGRO Umowę. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Konto - Zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu internetowego i/lub Aplikacji przypisanych Klientowi lub Użytkownikowi, dostępny po dokonaniu rejestracji.
Koszyk - Wirtualne narzędzie umożliwiające agregację wybranych usług dostępnych w Aplikacji lub Serwisie internetowym przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości.
Materiały - Wszelkie dokumenty lub treści (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji, będące własnością SELLINTEGRO lub użyte przez SELLINTEGRO za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do nich.
Okres abonamentowy
- Czas, na który udostępniane są Klientowi usługi świadczone przez SELLINTEGRO, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku i/lub w Zamówieniu.
Opłata abonamentowa - Płatność uiszczana z góry przez Klienta tytułem korzystania z usług, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
Pakiet usług - Grupa konkretnych usług oferowana przez SELLINTEGRO za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub Aplikacji. Bieżące Pakiety usług oraz opłaty za nie uwidocznione są Cenniku.
Partner - Podmiot zewnętrzny pozyskujący Klientów na rzecz SELLINTEGRO lub świadczący usługi Serwisu na rzecz Klienta.
Polityka prywatności - Dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SELLINTEGRO w ramach Serwisu internetowego i/lub Aplikacji.
Promocja - Ściśle określone preferencyjne warunki na wybrane usługi (m.in. rabat cenowy), które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta czy skorzystaniem z określonej usługi.
Przedsiębiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystający z usług świadczonych przez SELLINTEGRO drogą elektroniczną, w tym przy udziale Serwisu internetowego i/lub Aplikacji.
Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji.
Serwis - Usługi wsparcia technicznego świadczona na rzecz Klienta, polegająca na analizie i usuwaniu zgłoszonych błędów w działaniu Aplikacji, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu usług lub Aplikacji z przyczyn leżących po stronie SELLINTEGRO. Serwis dostępny jest w opcji wskazanych przez SELLINTEGRO. Dla Klientów pozyskanymi na rzecz SELLINTEGRO przez Partnera, Serwis może być świadczony również przez Partnera.
Serwis internetowy - Serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.sellintegro.pl, prowadzony przez SELLINTEGRO w celu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca/SELLINTEGRO - SELLINTEGRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul.Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000574026, NIP: 8971813098, REGON: 362430332, posiadająca ogół praw do Serwisu internetowego oraz Aplikacji.
Umowa - Umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy SELLINTEGRO i Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są usługi dostępne w Serwisie internetowym oraz w Aplikacji, świadczone przez SELLINTEGRO na rzecz Klienta.
Użytkownik - osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Klienta (w tym Klient o ile jest osobą fizyczną), posiadająca dostęp do usług Serwisu internetowego i/lub Aplikacji, za której działania pełną odpowiedzialność ponosi Klient.
Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z SELLINTEGRO.

Każdy klient z aktywnym planem abonamentowym w SellIntegro jest związany z dwoma okresami:

  • okres abonamentowy: czas działania planu abonamentowego, który klient zamówił i opłacił.
  • okres rozliczeniowy: miesięczny okres rozliczenia abonamentu, rozpoczynający się od daty płatności okresu abonamentowego, w czasie którego Klienta obowiązują limity ilości wtyczek, zamówień i produktów. Rozpoczęcie zakończenie okresu rozliczeniowego może ulec zmianie w przypadku braku opłaty za przekroczenia limitów przez Klienta.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Głównym celem Serwisu internetowego oraz Aplikacji jest wsparcie Klienta w zakresie automatyzacji procesów oraz integracji wielu narzędzi służących Klientowi do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego lub z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności prawa podmiotów trzecich.

3. Korzystanie z Serwisu internetowego i z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne.

4. Korzystając z Serwisu internetowego oraz Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz informacji. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych ze stanem faktycznym danych lub informacji.

5. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego/Aplikacji lub naruszać prawa SELLINTEGRO lub osób trzecich, w szczególności Użytkownik nie może:

a. ingerować w treść i elementy graficzne;

b. zamieszczać z wykorzystaniem Serwisu internetowego lub Aplikacji treści o charakterze bezprawnym m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających;

c. wprowadzać do Serwisu internetowego lub Aplikacji szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących etc.;

d. wykorzystywać Serwis internetowy lub Aplikację do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności do wysyłki wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego lub Aplikacji jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy;

e. przekazywać za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji danych (w tym danych osobowych) osób trzecich bez posiadania do tego stosownej podstawy prawnej (np. zgody).

6. Użytkownik posiadający dostęp do Serwisu internetowego lub Aplikacji, zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym lub w Aplikacji bez zgody SELLINTEGRO albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Klient ponosi wobec SELLINTEGRO oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z: a. naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu; b. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego lub Aplikacji, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego lub Aplikacji, w tym za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 5 powyżej; c. zamieszczaniem w Serwisie internetowym lub Aplikacji jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, której takie prawa przysługują.

8. Odpowiedzialność, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz SELLINTEGRO oraz osoby trzeciej, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

9. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem Konta, w tym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Użytkowników, którzy w jego imieniu lub na jego rzecz korzystają z Serwisu internetowego lub Aplikacji.

10. SELLINTEGRO jest uprawnione do zablokowania dostępu Klienta lub Użytkownika do Konta oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną lub do rozwiązania jednostronnie Umowy m.in. w przypadku:

a. Usunięcia lub wygaszenia Konta;

b. podejmowania działań na szkodę SELLINTEGRO lub podmiotu trzeciego (np. tworzenie wielokrotnie kont testowych);

c. naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków poszczególnych usług – o ile zostały wyrażone;

d. zakończenia opłaconego okresu abonamentowego lub przekroczenia limitów określonych w Cenniku.

11. Zablokowanie dostępu do Konta:

a. może mieć miejsce także wtedy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub problemami natury technicznej;

b. trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.

12. SELLINTEGRO zawiadomi Klienta o możliwości lub zablokowaniu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu Umowy na adres poczty email Klienta lub w formie udostępnionego komunikatu.

13. SELLINTEGRO świadczy usługi Serwisu internetowego oraz Aplikacji z należytą starannością – wobec czego podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego oraz Aplikacji pod względem technicznym, formalnym oraz prawnym.

14. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego oraz Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie do nazwy, domeny internetowej oraz wzorców formularzy należą do SELLINTEGRO, a korzystanie z nich poza dozwolonym użytkiem może następować wyłącznie za uprzednią zgodą SELLINTEGRO.

15. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Serwisem internetowym Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet:

a. wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, Apple macOS, Linux lub Apple iOS lub Android w przypadku wersji Serwisu internetowego na urządzenia mobilne;

b. obsługującym jedną ze wskazanych przeglądarek internetowych Microsoft Edge, FireFox, Opera, Chrome lub Safari;

c. z włączoną opcją obsługi plików Cookies, Javascript oraz Flash;

16. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego lub Aplikacji bądź poszczególnych usług Użytkownik powinien każdorazowo podjąć wszelkie wymagane czynności dostosowawcze, konfiguracyjne i sprawdzające, w szczególności te rekomendowane przez SELLINTEGRO.

17. Prawidłowe korzystanie przez Użytkownika z usług powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu usługi (w tym Aplikacji) w zależności od indywidualnych potrzeb Użytkownika, okoliczności lub warunków danej czynności, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności w związku z usługą.

§ 3. Założenie Konta.


1. Korzystanie z usług SELLINTEGRO: a. jest możliwe w systemie 24/7 w formie określonej przez SELLINTEGRO; b. co do zasady jest odpłatne o ile nie jest zastrzeżone inaczej (np. okres testowy); c. co do zasady jest uzależnione od dokonania rejestracji i założenia Konta na zasadach opisanych w Regulaminie; d. może być poprzedzone: i. koniecznością akceptacji dodatkowo indywidualnych warunków świadczenia poszczególnej usługi lub spełnienia innych warunków wynikających z charakteru świadczonej usługi; ii. autoryzacją dokonywaną przez SELLINTEGRO lub Partnera.

2. Do skorzystania z pełnego zakresu usług Serwisu internetowego oraz Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji oraz założenie Konta z użyciem udostępnionego Formularza rejestracyjnego.

3. SELLINTEGRO może uzależnić możliwość rejestracji oraz założenie Konta od spełnienia wyraźnie wskazanych kryteriów np. wskazania programu fakturującego, branży oraz przedziału ilości zamówień miesięcznych, które Klient chce obsłużyć z wykorzystaniem.

4. SELLINTEGRO potwierdzi na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail utworzenie Konta.

5. Po dokonaniu rejestracji, otrzymaniu informacji o założeniu Konta Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.

6. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego samo posiadanie co do zasady nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem SELLINTEGRO.

7. SELLINTEGRO zastrzega sobie usuwanie Kont w ramach, których przez okres roku nie podejmowano żadnych aktywności.

8. Konto może też zostać w każdym momencie zawieszone, wobec przesłanego przez Klienta żądania zawieszenia Konta na adres e-mail SELLINTEGRO: pomoc@sellintegro.com.

9. SELLINTEGRO:

a. nie ingeruje w Konto i zgromadzone na nim informacje, chyba że na prośbę Użytkownika;

b. może badać sposób wykorzystywania świadczonych. usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających ją udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza);

c. zastrzega sobie możliwość wprowadzenie dodatkowych mechanizmów autoryzacji, akceptacji Klienta/Użytkownika przed dokonaniem rejestracji lub udzieleniem mu dostępu do Konta – w szczególności, gdy wymagać będzie tego zakres, sposób lub charakter świadczonej usługi;

d. nie ma wpływu na to czy jakiekolwiek osoby trzecie podejmą bądź nie, jakiekolwiek czynności w związku ze świadczonymi przez niego usługami;

e. nie ma wpływu na to, w jaki sposób Klient zarządza swoim Kontem i do czego Konto lub usługi świadczone za pośrednictwem Konta są wykorzystywane.

10. W każdym wypadku posłużenie się cudzymi danymi (które nie dotyczą Klienta lub co do których użycia Klient nie posiada uprawnienia), w celu dokonania rejestracji lub w zakresie korzystania z dostępnych usług bądź wykorzystanie usług SELLINTEGRO do celów sprzecznych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub warunkami poszczególnych usług oznacza rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Klient może korzystać z dostępnych usług przez osoby, działające w jego imieniu oraz na jego rzecz lub wskazywać Użytkownika powiązanego z jego Kontem. Warunkiem skutecznej rejestracji Użytkownika działającego w imieniu i na rzecz Klienta lub powiązanego z Kontem innego Klienta może być jest potwierdzenie statusu takiego Użytkownika przez Klienta.

12. SELLINTEGRO może stosować limity ilości Użytkowników w ramach jednego Konta w imieniu i na rzecz Klienta lub powiązanych z Kontem Klienta.

13. SELLINTEGRO posiada uprawnienie do weryfikacji Klienta lub Użytkownika tj. wymagać udzielenia dodatkowych informacji m.in. przed dokonaniem rejestracji lub aktywacji poszczególnej usługi.

14. Nieudzielenie informacji niezbędnych do prawidłowej weryfikacji może skutkować odmową rejestracji bądź zablokowaniem dostępu do Konta.

15. SELLINTEGRO zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Klienta bez podania przyczyny. W szczególności prawo do odmowy rejestracji przysługuje, gdy:

a. dostęp Klienta do Konta został zablokowany w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu, warunków udostępnionych usług lub innych norm prawnych bądź etycznych;

b. nastąpi negatywna weryfikacja danych Klienta;

c. Klient lub Użytkownik posiada bądź posiadał już zarejestrowane Konto.

§ 4. Zasady składania i realizacji Zamówień. Dostęp do Aplikacji.

1. Warunkiem koniecznym uzyskania faktycznej możliwości korzystania z udostępnionych usług oferowanych przez SELLINTEGRO w ramach Aplikacji jest złożenie Zamówienia oraz spełnienia wskazanych przez SELLINTEGRO warunków np. zainstalowania konektora tzw. „endpoint” SELLINTEGRO.

2. Zamówienie może być złożone w ramach Konta poprzez dodanie dostępnej usługi do Koszyka, następnie wypełnienie Formularza Zamówienia oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia jest możliwe w formule 24/7.

4. SELLINTEGRO potwierdzi złożenie oraz przyjęcie Zamówienia w formie wiadomości e-mail lub w formie udostępnionego komunikatu.

5. Umowę między SELLINTEGRO a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia.

6. Zamówienia są realizowane w formie elektronicznej bez zbędnej zwłoki po dokonaniu płatności i jej weryfikacji przez SELLINTEGRO.

7. Zawierając Umowę, Klient w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do usługi niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu płatności. Klient przyjmuje do wiadomości, że uzyskując niezwłoczny dostęp do usługi, nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od daty jej zawarcia.

8. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia okoliczności, za które SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności (w tym siły wyższej). W przypadku przesunięcia SELLINTEGRO poinformuje w formie wiadomości e-mail o tym, a następnie uzgodni z Klientem podjęcie ewentualnych środków w celu realizacji Zamówienia.

9. Płatności za Usługę Klient uiszcza, w sposób i na zasadach, o których mowa w § 5 Regulaminu.

10. Klient w ramach dostępu do usługi może korzystać ze wszystkich jej funkcjonalności opisanych przez SELLINTEGRO. Szczegółowy opis usług oferowanych w Aplikacji oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dostępny na: https://sellintegro.pl/

11. Jeśli użytkownik chce wykupić lub posiada integracje z systemem erp innym niż wymienione w cenniku standardowym i enterprise to takie integracje podlegają indywidualnej wycenie

12. Zakres świadczeń SELLINTEGRO na rzecz Klienta obejmuje wyłącznie udostępnienie usługi, Aplikacji oraz świadczenie Serwisu w zakresie wskazanym przez SELLINTEGRO. SELLINTEGRO zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu świadczonych usług oraz Aplikacji – co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

13. Klientowi będącemu
Przedsiębiorcą - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) przysługują uprawnienia konsumenta w zakresie rękojmi za wady (na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) oraz odstąpienia od Umowy (na warunkach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). W pozostałym zakresie wyłącza się obowiązywanie rękojmi za wady określonej przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Płatności.

1. Usługi świadczone w ramach kierowanych Zamówień są odpłatne – chyba, że wyraźnie stanowi inaczej.

2. Płatności za Usługi należne są z góry z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej.

3. Płatność za Usługi mogą odbywać się w dwóch wariantach: a. na zasadzie subskrypcji (dalej zwane Subskrypcją) - w czasie trwania Subskrypcji należności pobierane są automatycznie z konta Klienta za każdy Okres abonamentowy; b. na zasadzie odrębnych płatności (dalej zwanych Odrębnymi płatnościami) – w tym wariancie płatności każdorazowo dokonywane są odrębnie przez Klienta za każdy kolejny Okres abonamentowy.

4. SELLINTEGRO może określać próbne okresy dostępu do oferowanych usług – w takim wypadku korzystanie z usług na warunkach wskazanych przez SELLINTEGRO nie wymaga uiszczania na rzecz SELLINTEGRO wynagrodzenia.

5. W związku z realizacją Zamówienia oraz Umowy, SELLINTEGRO przysługuje wynagrodzenie według cen podanych w Cenniku i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

6. SELLINTEGRO zastrzega sobie możliwość zmiany cen usług (na przyszłość) oraz stosowanie cen lub rabatów promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych Klientów. Jeżeli nie ustalono inaczej SELLINTEGRO wyklucza możliwość łączenia rabatów oraz cen promocyjnych.

7. Ceny podane w Cenniku wyrażone są w polskich złotych oraz są cenami netto.

8. SELLINTEGRO wystawia Klientowi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty oraz termin i szczegółowe warunki jej wnoszenia określa SELLINTEGRO w fakturze zgodnie ze złożonym Zamówieniem.

9. Klient może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jedną z udostępnionych przez SELLINTEGRO form płatności, m.in.:

a. płatność cykliczna kartą płatniczą (debetową lub kredytową) MasterCard lub Visa – usługi zostaną aktywowane automatycznie po dokonaniu płatności i ich działanie będzie przedłużane co miesiąc. Ilość zamówionych okresów w koszyku zostanie zredukowana do 1 miesiąca. Usługi są dostępne nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku bankowym SELLINTEGRO;

b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy SellIntegro - w przypadku wykupienia usług jednorazowych takich jak. m.in wdrożenia, licencje na produkty partnerów bądź przekroczenia limitów, dopłaty do planów abonamentowych.

10. SELLINTEGRO zastrzega sobie możliwość zmiany dostępnych form płatności w dowolnym momencie – co nie stanowi zmiany Regulaminu.

11. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, SELLINTEGRO może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie dłuższym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie (w przypadku jego skierowania) lub braku płatności we wskazanym terminie, SELLINTEGRO może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą email.

12. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta, SELLINTEGRO przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

13. W czasie trwania aktualnego Okresu abonamentowego Klient ma prawo zmienić swój Pakiet usług wyłącznie na Pakiet usług, za który przewidziana jest wyższa Opłata abonamentowa.

14. SELLINTEGRO po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail Klienta.

15. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tradycyjnej tylko na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone w formie pisemnej i przesłane na adres Klienta, co może podlegać dodatkowej opłacie.

16. Płatności internetowe, o których mowa w pkt 9 lit. d powyżej, obsługiwane są za pośrednictwem platformy: PayU dostępnej na stronie www.payu.
pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/
2012.

17. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przekazanie danych objętych zamówieniem do operatora płatności elektronicznych PayU S.A. oraz operatora płatności dokonywanych kartą płatniczą. Przekazanie danych jest konieczne i niezbędne do realizacji Zamówienia.

18. Warunki poszczególnych usług mogą określać limity dotyczące poszczególnych jej elementów (np. limit zamówień/produktów) w okresie rozliczeniowym. W przypadku przekroczenia limitu:

a. SELLINTEGRO posiada uprawnienie do ograniczenia świadczenia usługi do momentu wejścia w nowy okres rozliczeniowy i odnowienia limitów;

b. Klient posiada możliwość:

1) przejścia na wyższy Pakiet usług – w takim wypadku SELLINTEGRO naliczy za pozostały Klientowi Okres abonamentowy opłatę uzupełniającą za wyższy Pakiet stanowiącą różnicę pomiędzy ceną aktualnego Pakietu a aktualną ceną Pakietu wyższego na który zdecydował się Klient; lub

2) wykupu dodatkowych limitów – w takim wypadku Klient zobowiązany będzie do uregulowania płatności zgodnie z przedstawionymi przez SELLINTEGRO warunkami. W przypadku braku realizacji płatność przez Klienta w wyznaczonym terminie, SELLINTEGRO posiada uprawnienie do rozliczenia Klienta w sposób określony w pkt 18 lit a ppkt 3 poniżej;

3) wykorzystania limitów za opłacony już Okres abonamentowy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego – w takim przypadku w zależności od wartości/krotności przekroczonego limitu odpowiednio skróceniu ulegnie Okres abonamentowy.

19. W przypadku przekroczenia limitu aktualnie trwającego planu abonamentowego Sellintegro zastrzega sobie pobranie płatności za wyższy plan niż ten, który klient posiada aktualnie.

20. Klient ma możliwość wnioskowania o zmianę pobieranego planu z karty po wcześniejszym kontakcie z Działem Wsparcia, ale tylko od kolejnego okresu abonamentowego.

21. SellIntegro nie zwraca środków za uruchomienie wyższego planu abonamentowego niż tego wybranego przez klienta w przypadku kiedy limit został przekroczony w bieżącym okresie rozliczeniowym.

22. SellIntegro zastrzega sobie możliwość wystawienia proformy za przekroczenie limitów. Wartość przekroczenia wyrażona w proformie to ilość zamówień przekroczonych w planie miesięcznym pomnożona przez cenę za zamówienie zgodnie z cennikiem na stronie SellIntegro.

a) klient zobowiązany jest do opłaty wystawionej proformy w ciągu 7 dni. W przypadku braku opłaty SellIntegro ma możliwość przeliczenia kwoty proformy na ilość dni i odjęcie ich od planu abonamentowego. W przypadku braku wystarczającej ilości dni do pokrycia kwoty przekroczenia SellIntegro zastrzega sobie możliwość wyłączenia integracji,

b) SellIntegro zastrzega sobie prawo do wyceny indywidualnej kwoty przekroczenia limitów w przypadku wcześniejszego kontaktu klienta z Działem Wsparcia,

c) SellIntegro zastrzega sobie prawa przeliczenia całego aktualnego planu abonamentowego klienta na wyższy w przypadku przekroczenia jednego z 3 limitów.

23. SellIntegro zastrzega sobie wyceny planu indywidualnego dla klienta, który nie mieści się w aktualnie podanych limitach w cenniku na stronie.

§ 6. Licencja.

1. Usługi są umieszczone na serwerze SELLINTEGRO i zostaną udostępnione Klientowi poprzez dostęp zdalny za pośrednictwem sieci Internet, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych przez SELLINTEGRO np. w przypadku konieczności pobrania i zainstalowania konektora tzw. endpoint  SELLINTEGRO.

2. Warunkiem dostępu do usługi może być posiadanie przez Klienta klucza aktywacyjnego, który SELLINTEGRO przekaże Klientowi za pośrednictwem Konta po opłaceniu Zamówienia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę klucza aktywacyjnego.

3. SELLINTEGRO udziela Klientowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa (licencji) dostępu do Aplikacji i oferowanych przez nią usług, na czas wskazany w Regulaminie, na warunkach Zamówienia lub warunkach poszczególnej usługi (z możliwością ich wypowiedzenia), we własnym zakresie i do celów związanych z działalnością gospodarczą Klienta.

4. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej Klient nie ma prawa korzystania z Aplikacji, w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich. Klientowi nie przysługuje prawo wynajmu, dzierżawy lub zezwalania osobom trzecim na zdalny dostęp i korzystanie z Aplikacji lub usług udostępnianych przy jej wykorzystaniu.

5. Klient może korzystać z Aplikacji w konfiguracji sprzętowej i konfiguracji oprogramowania rekomendowanych przez SELLINTEGRO – w innych przypadkach SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania Aplikacji.

6. Klient nie ma prawa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z licencji na inny podmiot ani prawa sublicencjonowania prawa dostępu do Aplikacji w całości ani w części na inny podmiot, w tym podmiot zależny od Klienta. Kopiowanie Aplikacji w całości lub części nie jest dozwolone.

7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem. Wykorzystanie Aplikacji do przesyłania danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa Klienta i ich przetwarzanie, zgodnie z dostępnymi w Aplikacji funkcjami.

8. Klient powinien we własnym zakresie sporządzać kopie zapasową danych przesyłanych przy pomocy Aplikacji, do celów archiwizacji i zabezpieczenia przed utratą danych. Odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedniej kopii danych oraz ewentualne skutki braku takiej kopii spoczywają wyłącznie na Kliencie.

9. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych przez Klienta, chyba że zastrzeżono inaczej bądź znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

10. Klient jest zobowiązany do stałego utrzymania informacji o prawach autorskich oraz innych informacji SELLINTEGRO, jako podmiotu posiadającego prawa do Aplikacji.

11. Klient nie nabywa żadnych majątkowych praw autorskich do Aplikacji, a nabycie przez Klienta dostępu do Aplikacji nie przenosi na niego jakichkolwiek praw autorskich do Aplikacji ani innych programów komputerowych, utworów lub produktów, do których prawa przysługują SELLINTEGRO, w tym praw do kodu źródłowego.

12. Klient nie posiada uprawnień do:

a. udostępniania Aplikacji w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim (z wyjątkiem współpracowników lub dostawców usług Klienta);

b. odtwarzania, dekompilowania lub deasemblowania, uzyskiwania lub zmieniania i modyfikowania Aplikacji z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczają to przepisy prawa lub Regulamin;

c. modyfikowania lub rozkodowywania Aplikacji bez uprzedniej, pisemnej zgody SELLINTEGRO;

d. powielania instalacji.

§ 7. Serwis.

1. SELLINTEGRO lub Partner może wykonywać na rzecz Klienta Serwis zgodnie z zasadami określonymi przez SELLINTEGRO.

2. Serwis polega na analizie i usuwaniu błędów w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu usługi z przyczyn leżących po stronie SELLINTEGRO.

3. Warunki Serwisu dostępne są na: https://sellintegro.pl/

4. W przypadku świadczenia Serwisu przy udziale Partnera Klient zgłasza błędy bezpośrednio do Partnera, a SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za proces zgłaszania przyjęty przez danego Partnera.

5. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Serwisu, a zespół supportu nie udziela pomocy szczególnie wobec

a. dokonania zmian lub indywidualnych modyfikacji do integracji;

b. korzystania z zewnętrznych integratorów innych niż SELLINTEGRO;

c. braku niezbędnego dostępu do środowisk/programów u Klienta, które są powiązane z SellIntegro;

d. pomoc w konfiguracji / naprawy zewnętrznych systemów / oprogramowań. gdzie Twórcą nie jest SellIntegro.

6. Jeżeli warunki Serwisu nie wskazują inaczej, SELLINTEGRO nie gwarantuje czasu, w którym dany błąd zostanie usunięty.

7. W przypadku zgłoszenia błędu nie objętego Serwisem lub zgłoszenia nieistniejącego błędu, SELLINTEGRO lub Partner mają prawo obciążyć Klienta kosztami działań podjętych na skutek przyjętego zgłoszenia, według aktualnie obowiązujących, standardowych stawek SELLINTEGRO lub Partnera opublikowanych na stronie: https://www.sellintegro.pl/plany-wdrozeniowe  lub  https://www.sellintegro.pl/cennik#cennik-3

8. Serwis będzie świadczony na warunkach określonych przez SELLINTEGRO – które Klient zobowiązany jest spełnić, przy czym czynności podejmowane przez konsultanta będą obejmowały wyłącznie zakresu działania i funkcjonalności Aplikacji oraz usług dostępnych w ramach Aplikacji, a także systemów zewnętrznych podłączonych do Aplikacji przez Klienta.

9. Użytkownik zobowiązany jest do nieblokowania infolinii premium bez posiadania odpowiedniego wsparcia lub uprawnienia do takiego działania. Blokowanie infolinii premium w celu uniknięcia opłat lub utrudnienia dostępu innym użytkownikom jest zabronione. W przypadku stwierdzenia takiej działalności, SellIntegro zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat nałożonych na konto klienta.

10. W ramach świadczenia pomocy technicznej, która wymaga połączenia do klienta -oferujemy możliwość udzielania wsparcia tylko przy użyciu oprogramowania TeamViewer.

Użytkownik zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:

a. Użytkownik zgadza się na to, że podczas sesji wsparcia za pomocą TeamViewer nasz personel techniczny będzie miał dostęp do ekranu oraz funkcji komputera Użytkownika

b. Użytkownik zobowiązuje się do udostępnienia specjalnego kodu dostępu generowanego przez TeamViewer przed każdą sesją wsparcia.

c. Użytkownik zgadza się, że podczas sesji wsparcia przekaże wymagane informacje do rozwiązania zgłoszenia, w tym danych technicznych i zawartości ekranu, czy danych/dostępu do systemów współpracujących z integracjami SellIntegro.

d. W przypadku zgłoszeń, które wymagają interwencji technika i niezbędnego połączenia zdalnego za pomocą oprogramowania TeamViewer, Klient zobowiązuje się do udzielenia zgody na takie połączenie. Jeśli Klient odmówi zezwolenia na połączenie zdalne, firma nie będzie w stanie zrealizować usługi serwisu związanej z tym zgłoszeniem.

Program możliwy do pobrania tutaj: TeamViewer SellIntegro

11. Klient zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich informacji w zgłoszeniu dotyczącym problemu.

Klient powinien przekazać następujące informacje:

a. Opis problemu lub pytania, które wymagają wsparcia.

b. Informacje dotyczące używanej integracji Kod wtyczki/nazwa ; id konta klienta

c. Szczegóły dotyczące wszelkich błędów lub komunikatów o awarii, które się pojawiły się np. w dzienniku zdarzeń.

d. Jeśli to możliwe, zrzuty ekranu lub inne materiały wizualne związane z problemem.

11.1 . Klient zobowiązany jest do przesyłania zgłoszeń za pomocą adresu e-mail przypisanego do jego konta jako głowny w naszym systemie.

11.2 Zgłoszenia wysłane z innych adresów e-mail mogą nie zostać rozpatrzone zgodnie z SLA na danym koncie.

12. Zgłoszenia do obsługi technicznej należy przesyłać na wskazany adres e-mail pomoc@sellintegro.pl W tytule wiadomości prosimy zawrzeć krótki opis problemu lub tematu zgłoszenia. Zgłoszenia moża rówież wysłać z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

a. Nasza firma zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Klienta w celu zrozumienia i rozwiązania zgłoszonego problemu. Brak niezbędnych informacji może wpłynąć na opóźnienie procesu świadczenia wsparcia.

b. Klient przesyłając zgłoszenie na wskazany adres e-mail, zgadza się na komunikację w sprawie wsparcia technicznego za pośrednictwem tego kanału.

c. Pomoc techniczna oraz wszelkie związane z nią działania, takie jak serwis, diagnoza, odbywają się głównie za pośrednictwem komunikacji e-mailowej.

d. Sellintegro ma prawo do wykonywania serwisu zdalnie lub telefonicznie, jeśli taka forma wsparcia jest uzasadniona charakterem zgłoszenia(instrukcja lub diagnoza nie może być wykonana drogą mailową) lub zależy od warunków określonych w wybranym wsparciu na koncie użytkownika.

13. Klient zobowiązany jest do reagowania na nasze odpowiedzi w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania naszej wiadomości.

14. Jeśli Klient nie odpowie na naszą ostatnią wiadomość w ciągu 2 tygodni, zgłoszenie zostanie uznane za rozwiązane, a wątek zostanie zamknięty. W przypadku potrzeby dalszego wsparcia, Klient będzie zobowiązany do otwarcia nowego zgłoszenia.

14. Każda nowa wiadomość od Klienta dotycząca wcześniej zamkniętego zgłoszenia będzie traktowana jako nowe zgłoszenie i podlegać będzie standardowemu procesowi obsługi. (SLA)

15. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydanych przez Dział Techniczny m.in do zmian wersji, zmian konfiguracji oraz zmian na środowisku. W przypadku odmowy lub niestosowania się do rutynowych działań w trakcie serwisowania zgłoszenia, Dział Wsparcia Klienta może zaniechać dalszej pomocy i zamknąć zgłoszenie techniczne.

§ 8. Okres abonamentowy.

1. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego SELLINTEGRO poinformuje Klienta o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usług na kolejny Okres Abonamentowy.

2. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie płatności. Dokonanie płatności przez Klienta tytułem korzystania z usług w kolejnym Okresie Abonamentowym jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient zapoznał się z Regulaminem w jego aktualnym brzmieniu (na dzień przedłużenia), akceptuje go, jak również akceptuje Cennik, specyfikację danych usług, parametry bezpieczeństwa oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest Umowa o świadczenie usług w kolejnym Okresie Abonamentowym. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za brak przedłużenia usług przez Klienta skutkujące wyłączeniem zastosowanych integracji.

4. Po zaksięgowaniu płatności tytułem korzystania z usług w kolejnym Okresie Abonamentowym okres świadczenia usług zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy.

5. W przypadku gdy płatność została uiszczona przed dniem upływu Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.

6. W przypadku gdy płatność została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.

7. Brak płatności tytułem korzystania z usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usług.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usług w tym zawiesić swoje Konto.

9. Rezygnacja z usług lub zawieszenie konta przez Klienta jest dobrowolne i nie uprawnia go do zwrotu należności za zakupioną usługę.

10. W przypadku naruszenia Regulaminu SELLINTEGRO może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub w trakcie użytkowania Konta.

11. Zakończenie dostępu do usługi, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec SELLINTEGRO, w tym w szczególności nie rodzi roszczenia zwrotu opłat uiszczonych przed rozwiązaniem, wygaśnięciem lub wypowiedzeniem dostępu do usługi.

12. SELLINTEGRO posiada uprawnienie do skrócenia Okresu abonamentowego w przypadkach określonych w § 5 pkt 18 Regulaminu.

13. Jeśli klient w okresie abonamentowym zmieni posiadanym plan, nowy okres abonamentowy i rozliczeniowy zaczynają się liczyć od początku od dnia zmiany.

§ 9. Plan wsparcia

1. Przed końcem bieżącego Planu Wsparcia SELLINTEGRO poinformuje Klienta o upływie Planu Wsparcia oraz o wysokości opłat za przedłużenie okresu świadczenia usług na kolejny Plan Wsparcia.

2. Przedłużenie Planu Wsparcia jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Klient dokonuje przedłużenia Planu Wsparcia poprzez dokonanie płatności. Dokonanie płatności przez Klienta tytułem korzystania z usług w kolejnym Planu Wsparcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient zapoznał się z Regulaminem w jego aktualnym brzmieniu (na dzień przedłużenia), akceptuje go, jak również akceptuje Cennik, specyfikację danych usług, parametry bezpieczeństwa oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie i tym samym zawierana jest Umowa o świadczenie usług w kolejnym Okresie Abonamentowym. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za brak przedłużenia usług przez Klienta skutkujące wyłączeniem zastosowanych integracji.

4. Po zaksięgowaniu płatności tytułem korzystania z usług w kolejnym Okresie Abonamentowym okres świadczenia usług zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy.

5. W przypadku gdy płatność została uiszczona przed dniem upływu Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Planu Wsparcia.

6. W przypadku gdy płatność została uiszczona po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego, kolejny Okres abonamentowy liczony będzie od dnia uiszczenia Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego.

7. Brak płatności tytułem korzystania z usług w kolejnym Okresie Abonamentowym skutkować będzie zablokowaniem dostępu do usług.

8. W przypadku kiedy klient prześle zgłoszenie, a kolejno wykupi plan wsparcia to wyższe SLA będzie liczone od momentu zaksięgowania płatności i wystawienia faktury, a nie od daty złożenia zgłoszenia. 

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usług w tym zawiesić swoje Konto.

10. Rezygnacja z usług lub zawieszenie konta przez Klienta jest dobrowolne i nie uprawnia go do zwrotu należności za zakupioną usługę.

11. W przypadku naruszenia Regulaminu SELLINTEGRO może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub w trakcie użytkowania Konta.

12. Zakończenie dostępu do usługi, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec SELLINTEGRO, w tym w szczególności nie rodzi roszczenia zwrotu opłat uiszczonych przed rozwiązaniem, wygaśnięciem lub wypowiedzeniem dostępu do usługi.

13. Jeśli klient w okresie abonamentowym zmieni posiadanym plan, nowy okres abonamentowy zaczyna się liczyć od początku od dnia zmiany.

14. Aby zgłoszenie zostało przyjęte zgodnie z SLA wykupionego planu wsparcia klient jest zobowiązany do kontaktu poprzez formularz na zalogowanym koncie Sellintegro lub e-maila, na które jest założone. W innym przypadku system nie rozpozna, czy dany klient posiada wyższy priorytet na zgłoszenie. 

15. Wykupiony plan wsparcia dotyczy jednego konta Sellintergo. 

16. Klient zobowiązany jest do kontaktu z działem wsparcia tylko i wyłącznie z konta, którego tyczy się zgłoszenie. 

17.  Informacje dotyczące poszczególnych profitów planów wsparcia z cennika:

SLA - wszystkie plany posiadają oznaczenie SLA. Jest to czas, w którym support podejmie działania weryfikacyjne wysłanego przez klienta zgłoszenia. Nie jest to jednoznaczne z rozwiązaniem zgłoszenia w podanych ramach czasowych. Dodatkowo SLA obowiązuje w dni robocze oraz w czasie godzin pracy działu wsparcia. 

E-mail - każdy klient ma możliwość skontaktowania się z działem wsparcia e-mailowo poprzez formularz kontaktowy lub na pomoc@sellintegro.pl

Dokumentacja - każdy klient ma możliwość skorzystania z przygotowanej przez support dokumentacji technicznej pod wskazanym linkiem https://pomoc.sellintegro.pl/.

Czat - działa w trakcie dni roboczych w godzinach 8.00 - 18.00 (zgodnie z godzinami pracy supportu wykupionego wsparcia). Każde wysłane zgłoszenie przez klienta jest weryfikowane oraz staramy się je rozwiązać podczas kontaktu. Błędy, których dział wsparcia nie będzie w stanie zweryfikować bez połączenia zdalnego do klienta zostaną przekierowane na zgłoszenie techniczne, a następnie obsłużone zgodnie z SLA posiadanego planu wsparcia.  

Chat w panelu i integracjach z połączeniem zdalnym po wstępnej weryfikacji - działa w trakcie dni roboczych w godzinach 8.00 - 18.00  (zgodnie z godzinami pracy supportu wykupionego wsparcia). Każde wysłane zgłoszenie przez klienta jest weryfikowane oraz staramy się je rozwiązać podczas kontaktu. Dodatkowo pracownik działu wsparcia może poprzez czat połączyć się z klientem z pomocą Team Viewera. Jeśli czat jest przepełniony,  weryfikacja trwa więcej niż godzinę, dotyczy CloudPrint, Sellrocket lub problemu programistycznego zgłoszenie klienta zostanie zakolejkowane na dział wsparcia. 

Pomoc w konfiguracji - klienci posiadający płatne plany wsparcia mają określoną (zgodnie z cennikiem) ilość godzin do wykorzystania na konfigurację w miesiącu, pomoc w konfiguracji lub ponowną instalację integratora. Klient, który potrzebuje pomocy z konfiguracją całej wtyczki bądź poszczególnych jej elementów może skontaktować się z działem wsparcia. (pomoc odbywa się tylko dla oprogramowań stworzonych przez SellIntegro) W przypadku braku wykupionego planu wsparcia z dostępnymi godzinami konfiguracyjnymi klient zobowiązany jest korzystać z dokumentacji integracji https://pomoc.sellintegro.pl/. Suport może odmówić pomocy przy edycji scenariusza konfiguracyjnego równocześnie odsyłając do konkretnego punktu w instrukcji. 

Infolinia premium - z infolinii premium mogą korzystać klienci tylko w przypadku posiadania odpowiedniego planu wsparcia (zgodnie z cennikiem). Osoba z działu wsparcia technicznego na infolinii weryfikuje zgłaszany problem i tworzy zgłoszenie za klienta do działu wsparcia. Zgłoszenia przyjmowane na infolinii są kolejkowane zgodnie z SLA klienta. 

Powiadomienie o Problemach Technicznych - klienci otrzymują e-maile z błędami, które występują w dzienniku zdarzeń wtyczki oraz w przypadku braku aktywności integratora. E-mail wysyłany jest na skrytkę podaną przez klienta w zakładce Moje wtyczki -> Ustawienia konta -> Powiadomienia ogólne.

Raporty ogólne - klient może przystąpić do e-mailingu,w którym zostaje informowany o najnowszych zmianach w integracjach, wychodzących wersjach, ilości przetwarzanych zamówień w danym okresie rozliczeniowym, nadchodzących promocjach, rabatach, webinarach.

Dodatkowe darmowe usługi - w najwyższym planie wsparcia klient  może na wykupiony okres wybrać w cenie CloudPrint Pro lub SI Extender. Usługa zostanie dodana do konta po wcześniejszym kontakcie z działem wsparcia.

Kontakt dedykowanego opiekuna - klient posiadający plan wsparcia enterprise może wybrać supportowca, do którego w czasie trwania wykupionego planu wsparcia będą kierowane wszystkie zgłoszenia. Wyjątkiem jest niedyspozycja/urlop, w takim wypadku zgłoszenie kierowane jest do innej osoby działu wsparcia. 

Prywatny kanał na czacie - klient posiadający plan wsparcia enterprise zostanie dodany do wewnątrz firmowej aplikacji czatu, w której  będą się znajdować m.in pracownicy działu wsparcia, support lvl 2. Obsługa wiadomości wysłanej na czacie obsługiwana będzie w standardowych godzinach pracy działu wsparcia. 

Kanał zostanie stworzony dopiero w momencie podania przez klienta adresów e-mail, które mają mieć do takiego czatu dostęp. 

Automatyzacja procesów - klient ma możliwość przeprowadzenia raz w miesiącu audytu integracji, w którym przedstawimy możliwości rozwinięcia automatyzacji  zakresie naszych integracji zgodnie z przedstawionymi procesami działania w firmie klienta. 

Punkt nie jest realizowany zgodnie z SLA., ponieważ nie zawiera problemu technicznego. Prosimy się o umówienie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Szkolenia pracowników z naszych integracji - klient jednorazowo przy zakupie planu wsparcia może zgłosić się do nas z prośbą o przeszkolenie pracowników z działania wtyczek i endpointa. Szkolenie odbywa się poprzez google meets po wcześniejszym umówieniu się. Szkolenie zawiera tylko informacje dotyczące działania wtyczek Sellintegro.

Punkt nie jest realizowany zgodnie z SLA., ponieważ nie zawiera problemu technicznego. Prosimy się o umówienie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Czas konfiguracji/szkoleń podany w cenniku nie przechodzi na następny miesiąc. Jest to  czas który można wykorzystać łącznie w miesiącu. Niewykorzystany przepada.

§ 10. Ochrona danych osobowych. Powierzenie przetwarzania.

1. SELLINTEGRO jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

2. SELLINTEGRO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie: a. związanym z obsługą i rozliczeniem Serwisu internetowego oraz Aplikacji (w tym świadczenia drogą elektroniczną usług) – na podstawie z art. 6(1)(b) RODO, przez okres nie dłuższy niż czas świadczenia usług; b. niezbędnym do rozpatrywania reklamacji lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie z art. 6(1)(f) RODO, przez okres przedawnienia stosownych roszczeń; c. niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (o ile wystąpią) – na podstawie z art. 6(1)(c) RODO, przez okres wskazany w przepisach prawa; d. innym określonym w momencie gromadzenia danych w tym m.in. w zw. z udzieloną zgodą (na podstawie art. 6 (1)(a) RODO) lub w zakresie prawnie uzasadnionego celu SELLINTEGRO (na podstawie art. 6(1)(f) RODO), przez okres nie dłuższy niż do realizacji celu przetwarzania bądź podjęcia określonych działań przez podmiot danych (wobec zgody do momentu jej cofnięcia, wobec prawnie uzasadnionego celu do momentu wyrażenia stosownego sprzeciwu).

4. Co do zasady dane dostępne są jedynie dla SELLINTEGRO, jej pracowników, współpracowników i dostawców usług (np. świadczących na rzecz SELLINTEGRO usług hostingu, obsługi, serwisu) niemniej z uwagi na rodzaj oraz sposób świadczenia lub korzystania z usług, dane Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami prawa mogą być udostępnione odbiorcom danych np. Partnerom w ramach zainteresowania przez Użytkownika ich usługami bądź organom publicznym w zakresie w jakim prawo zobowiązuje SELLINTEGRO do udostępnienia danych.

5. Użytkownik wobec przetwarzania jego danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku, gdzie podstawą przetwarzania jest zgoda – Użytkownik posiada uprawnienie do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia SELLINTEGRO o zmianie swoich danych osobowych ewentualnie ich aktualizacji w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji świadczonych usług.

7. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

8. Korzystając z usług dostępnych w Aplikacji oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient może przekazywać SELLINTEGRO dane osobowe, których jest administratorem RODO.

9. Klient oświadcza, że proces przekazania przetwarzania danych osobowych SELLINTEGRO następuje w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dane tez gromadził lub pozyskał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Mając na uwadze powyższe na warunkach art. 28 RODO Klient powierza dane osobowe, a SELLINTEGRO zobowiązuje się do przetwarzania ich w celu oraz w zakresie określonym niniejszymi warunkami do momentu zawieszenia Konta Klienta – chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

11. Powierzenie przetwarzania następuje w zakresie danych osobowych zgromadzonych przez Klienta w ramach korzystania z usług SELLINTEGRO i obejmuje dane osobowe wprowadzane przez Klienta, w szczególności dane kontrahentów, pracowników i współpracowników Klienta, które są niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Stronami.

12. Celem przetwarzania przez SELLINTEGRO danych osobowych jest zapewnienie świadczenia usług na rzecz Klienta oraz umożliwienie Klientowi korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

13. SELLINTEGRO oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

14. SELLINTEGRO może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, na co Klient wyraża zgodę.

15. Dalsze przekazanie przetwarzania danych osobowych może dotyczyć m.in. usług dostarczania odpowiedniej infrastruktury IT oraz innych niezbędnych do wykonania przez SELLINTEGRO zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

16. Wykaz podmiotów, którym SELLINTEGRO powierzyło przetwarzanie danych może być udostępniony Klientowi, na jego wniosek. SELLINTEGRO zobowiązuje się informować Klienta o zmianach wykazu, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu lub autoryzacji takich zmian.

17. Klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w pkt 16 powyżej w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o tych zmianach. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu SELLINTEGRO nie może powierzyć danych dalszemu przetwarzającemu co do którego Klient zgłosił sprzeciw. Jednocześnie SELLINTEGRO będzie uprawniona do rozwiązania w takim przypadku Umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, a Klientowi nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie czy zwrot uiszczonych opłat.

18. SELLINTEGRO: a. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; b. podejmuje wszelkie środki ochrony danych wymagane na mocy art. 32 RODO – przynajmniej w zakresie minimalnych środków ochrony; c. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 (2) i (4) RODO; d. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO; e. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO; f. udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich; g. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, SELLINTEGRO niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godziny od powzięcia takiej informacji, poinformuje o tym Klienta, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.

19. W żadnym wypadku SELLINTEGRO nie jest odpowiedzialna za skutki czynności Klienta podejmowanych w ramach usług, w obszarze przez niego zarządzanym.

§ 11 Odpowiedzialność.

1. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za wybór usługi przez Klienta, a także nie gwarantuje, że Aplikacja będzie ściśle odpowiadać jego potrzebom i będzie spełniać jego cele oraz oczekiwania. Ponadto, SELLINTEGRO nie odpowiada za zgodność Aplikacji oraz funkcjonalności w ramach Aplikacji z oczekiwaniami Klienta.

2. Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do zapoznania z zasadami działania Aplikacji, jej funkcjonalnościami i sposobem działania.

3. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem przez Klienta z funkcjonalnościami Aplikacji oraz z brakiem zastrzeżeń do Aplikacji i Usługi.

4. Całkowita ewentualna odpowiedzialność SELLINTEGRO, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności, jest ograniczona do łącznej kwoty wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta z tytułu usługi w kwartale kalendarzowym, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące odpowiedzialnością SELLINTEGRO.

5. W żadnym przypadku SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w szczególności za utracone korzyści Klienta czy koszty związane z wykorzystaniem usług zewnętrznych od dostawców innych niż SELLINTEGRO.

6. SELLINTEGRO nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, Aplikacji bądź usług;

b. działanie osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie;

c. wadliwe działanie spowodowane oprogramowaniem, sprzętem bądź innymi materiałami niedostarczonymi przez SELLINTEGRO;

d. wadliwe działanie Aplikacji spowodowane siłą wyższą;

e. następstwa działań stanowiących naruszeniem postanowień Regulaminu;

f. treść danych przesyłanych przez Użytkownika przy pomocy Aplikacji lub usług;

g. SELLINTEGRO nie gwarantuje, że działanie usługi będzie niezakłócone i wolne od błędów, jednakże błędy będą usuwane w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie;

h. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonych usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego;

i. skutki udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usług;

j. skutki wykorzystania informacji autoryzujących przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób;

k. skutki związane z działaniem zewnętrznego oprogramowania dostawcy innego niż SELLINTEGRO.

7. SELLINTEGRO ma prawo do stosowania przerw serwisowych, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności konserwacyjnych i aktualizacyjnych.

8. Podczas przerw serwisowych Użytkownik nie będzie miał dostępu do Aplikacji lub dostęp ten będzie zakłócony. Z tego tytułu nie przysługują Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o obniżenie należnych opłat w przypadku, gdy przerwy dotyczą Usługi.

9. SELLINTEGRO informuje Klienta, że przy świadczeniu usług drogą elektroniczną nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych ani niewystąpienia błędów, że informacje takie mogą zostać przechwycone, uszkodzone, stracone lub zniszczone lub też dotrzeć z opóźnieniem lub niekompletne albo mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów.

10. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mechanizmów wykrywania wirusów oraz  do regularnego sprawdzania poprawności działania wtyczek oraz do weryfikacji, czy dane są w dobrym stanie przed wysłaniem informacji poprzez integracje. W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować dział techniczny SellIntegro oraz zatrzymać lub przekonfigurować integrację, aby uniknąć dalszych błędów.

§ 12. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje Klient powinnien kierować przy pomocy poczty elektronicznej na adres: satysfakcja@sellintegro.com

2. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu zwrotnego oraz informacje w przedmiocie:

a. Imię i nazwisko wraz z ID klienta,

b. Numer zamówienia / ID wtyczki której reklamacja dotyczy (jeśli dotyczy),

c. Data zakupu (jeśli dotyczy),

d. Dokładny opis, co jest problemem lub powodem reklamacji,

e. Jeśli reklamacja dotyczy błędnego działania integracji, dokładny opis co działa nieprawidłowo oraz jak powinno według użytkownika działać,

f. Wszystkie istotne szczegóły, takie jak daty, numery zamówień, ID zgłoszeń do supportu itp,

g. wniosku związanego z reklamacją,

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez SELLINTEGRO.

4. W przypadku, kiedy informacje podane w treści reklamacji okażą się niewystarczające, Klient zobowiązany jest – na wniosek SELLINTEGRO, do ich uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia treści reklamacji przez Klienta w zakresie oczekiwanym przez SELLINTEGRO reklamacja pozostaje bez rozpatrzenia.

5. O rozpatrzeniu reklamacji bądź braku rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany w formie, w której reklamacja została złożona lub drogą email – na adres podany w reklamacji.

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. SELLINTEGRO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie SELLINTEGRO zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. SELLINTEGRO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez SELLINTEGRO, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego oraz z Aplikacji.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy, mając na względzie treść art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory między SELLINTEGRO a Klientem rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby SELLINTEGRO.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2024.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Klikając ,,Akceptuj” akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Wybierając „Dostosuj” możesz zarządzać swoimi preferencjami, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies w celach marketingowych, analitycznych oraz w celu pobrania cookies dla portali społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.