Skorzystaj z 2 miesięcy integracji SellIntegro za darmo. Dowiedz się więcej

Regulamin Dostępu do aplikacji SellIntegro

Regulamin serwisu internetowego www.sellintegro.pl

§ 1. Definicje.

Pojęcia zastosowane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

1) Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sellintegro.pl, prowadzony przez Usługodawcę.

2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

3) Usługodawca – spółka pod firmą SELLINTEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000574026, NIP: 8971813098, REGON: 362430332, która posiada ogół praw do Aplikacji i utrzymuje Aplikację.

4) Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) i/lub Aplikacji lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę.

5) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Usługodawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

6) Partner – podmiot zewnętrzny, związany ze Sprzedawcą umową, na podstawie której świadczy on usługi w zakresie pozyskiwania klientów na rzecz Sprzedawcy, a także świadczy usługi Serwisu na rzecz Użytkowników, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę w wyniku działań Partnera, będących przedmiotem umowy łączącej go ze Sprzedawcą.

7) Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta.

8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Użytkownika Formularza Rejestracji.

9) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą.

10) Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są usługi dostępne w Aplikacji, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, bez wynagrodzenia (w okresie testowym) lub za wynagrodzeniem.

11) Aplikacja – aplikacja internetowa, do której ogół praw przysługuje Usługodawcy, a którą Usługodawca udostępnia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Podstawowym celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikowi automatycznego przesyłania danych oraz innych usług dostępnych w Aplikacji. Składa się z aplikacji właściwej, dostępnej poprzez przeglądarkę internetową oraz programu komputerowego (konektora tzw. "endpoint" SellIntegro) wymagającego instalacji na serwerze lub jednostce roboczej.

12) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych usług dostępnych w Aplikacji lub Serwisie internetowym przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego usług.

13) Serwis – usługa wsparcia technicznego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na analizie i usuwaniu błędów w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Użytkownika, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu usług lub Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Serwis dostępny jest w opcji bezpłatnej Self-Managed tj. konfiguracji samodzielnej oraz w płatnych opcjach dedykowanych opisanych na stronie: www.sellintegro.pl/content/54-plany-wsparcia. Dla Użytkowników będących klientami pozyskanymi na rzecz Usługodawcy przez Partnera, Serwis świadczony jest przez Partnera.

14) Cennik – zestawienie wynagrodzenia należnego Usługodawcy za poszczególne Usługi, zamieszczone w zakładce w Serwisie internetowym.

15) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane usługi, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Użytkownika w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta.

16) Czat – wirtualne narzędzie komunikacji z Usługodawcą, udostępnione w ramach Serwisu internetowego, umożliwiające kontakt z Usługodawcą na zasadach opisanych w Regulaminie.

17) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym.

18) Materiały - zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Usługodawcy lub użyte przez Usługodawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.

19) Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych (art. 13 RODO).

20) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego i z Aplikacji.

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego lub z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

2. Korzystanie z Serwisu internetowego i z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne.

3. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego lub Aplikacji, w tym w szczególności Użytkownik nie może:

a) ingerować w treść i elementy graficzne,

b) zamieszczać treści o charakterze bezprawnym,

c) wprowadzać do Serwisu internetowego lub Aplikacji szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

d) wykorzystywać Serwisu internetowego lub Aplikacji do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego lub Aplikacji jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.

4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego lub z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.

6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

7. Zarówno Użytkownik, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego lub Aplikacji, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym lub w Aplikacji bez pisemnej zgody Usługodawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego stanowi naruszenie prawa, a tym samym może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

9. Użytkownik ponosi wobec Usługodawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

a) naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego lub z Aplikacji, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego lub Aplikacji, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

c) zamieszczaniem w Serwisie internetowym lub Aplikacji jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

10. Odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Usługodawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

§ 3. Założenie Konta.

1. Założenie przez Użytkownika Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacją ich treści, a następnie kliknięcia dedykowanego przycisku „Załóż konto”.

2. Następnie Użytkownik otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail informację o potwierdzeniu utworzenia konta oraz możliwości bezpłatnego testowania Aplikacji przez okres 14 dni (okres testowy).

3. Podczas dokonywania rejestracji Użytkownik podaje dane niezbędne do założenia Konta i uzyskania bezpłatnego, 14-dniowego okresu testowego Aplikacji: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło składające się z co najmniej 5 znaków, a także Użytkownik obligatoryjnie wybiera program fakturujący, z którego korzysta, swoją branżę oraz przedział ilości zamówień miesięcznych, które Użytkownik chce obsłużyć.

4. Po założeniu Konta Użytkownik niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika względem Usługodawcy.

5. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Użytkownika żądania usunięcia Konta na adres e-mail Usługodawcy: pomoc@sellintegro.com.

§ 4. Zasady składania i realizacji Zamówień. Dostęp do Aplikacji.

1. Warunkiem koniecznym uzyskania przez Użytkownika pełnego (tj. nie testowego) dostępu do usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji jest złożenie Zamówienia przez Użytkownika, posiadającego Konto w Serwisie internetowym oraz zainstalowania programu komputerowego (konektora tzw. „endpoint” Sellintegro).

2. Użytkownik może złożyć Zamówienie w ramach swojego Konta poprzez dodanie usługi dostępnej w Serwisie internetowym do Koszyka, wypełnienie Formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia dedykowanym przyciskiem „Zamów integrację”.

3. Złożenie Zamówienia jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia.

5. Umowę między Usługodawcą a Użytkownikiem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

6. Złożone Zamówienia są realizowane niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

7. Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej. W przypadku Użytkownika, w tym przede wszystkim będącego przedsiębiorcą, prowadzącym działalność na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązuje wyłączenie uprawnienia do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy wyraził on zgodę na świadczenie usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

8. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania, takie jak w szczególności: wojna, atak terrorystyczny, strajki, zarządzenia władz, epidemia/pandemia, katastrofalne warunki pogodowe, pożar, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Usługodawca poinformuje w formie wiadomości e-mail o tym zdarzeniu Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia oraz o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a następnie uzgodni z Użytkownikiem podjęcie ewentualnych

środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Niepoinformowanie o wystąpieniu siły wyższej we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości powoływania się na tą okoliczność, a w konsekwencji skorzystania z uprawnień wynikających z wystąpienia siły wyższej.

9. W związku z nabyciem przez Użytkownika usługi oferowanej w Serwisie internetowym lub w Aplikacji, Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług, a także do zapewnienia Serwisu.

10. Płatności za Usługę Użytkownik uiszcza wyłącznie na rzecz Usługodawcy, w sposób i na zasadach, o których mowa w § 5 Regulaminu.

11. Użytkownik w ramach dostępu do usługi może korzystać ze wszystkich jej funkcjonalności opisanych na stronach: www.sellintegro.pl, www.sellintegro.pl/wiki oraz www.pomoc.sellintegro.pl. Szczegółowy opis usług oferowanych w Aplikacji oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dostępny na stronie internetowej: https://sellintegro.pl/, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oraz Aplikacji. Modyfikacje nie stanowią zmiany Regulaminu.

12. Zakres świadczeń Usługodawcy na rzecz Użytkownika obejmuje wyłącznie udostępnienie usługi, Aplikacji oraz świadczenie Serwisu w zakresie wskazanym w Regulaminie.

13. Użytkownikowi będącemu:

a) Przedsiębiorcą - osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG)

b) który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

c) gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) przysługują uprawnienia konsumenta w zakresie:

- rękojmi za wady (dział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny),

- odstąpienia od umowy (rozdział 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 5. Płatności.

1. Dostęp do usług oferowanych w Aplikacji przez pierwsze 14 dni, począwszy od dnia założenia przez Użytkownika Konta, ma charakter próbny i nie wymaga uiszczania na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia, przy czym we wskazanym okresie aktywowany jest automatycznie pakiet multi-integracji zgodnie z wybranym przez Użytkownika przy rejestracji systemem ERP

2. W trakcie trwania lub po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może złożyć Zamówienie. W związku z realizacją Zamówienia oraz Umowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie według cen podanych w Cenniku i obowiązujących w momencie składania Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen usług, (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Cenniku.

3. Ceny podane w Cenniku wyrażone są w polskich złotych, są cenami miesięcznymi oraz netto.

4. Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty oraz termin i szczegółowe warunki jej wnoszenia określa Usługodawca w fakturze.

5. Użytkownik może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

a) płatność automatyczna co miesiąc kartą płatniczą (debetową lub kredytową) MasterCard lub Visa - usługi zostaną aktywowane automatycznie po dokonaniu płatności i ich działanie będzie przedłużane co miesiąc. Ilość zamówionych okresów w koszyku zostanie zredukowana do 1 miesiąca. Usługi są dostępne nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy,

b) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem blik, GPay, masterpass– usługi zostaną aktywowane automatycznie 1 minutę po dokonaniu płatności i są dostępne nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy,

c) płatność kartą płatniczą Visa, MasterCard lub Maestro - usługi są dostępne nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

d) płatność za pośrednictwem platform internetowych (m.in. PayU) – usługi zostaną aktywowane automatycznie 1 min po dokonaniu płatności i będą dostępne nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.

6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca może wezwać Użytkownika do dokonania płatności w terminie nie dłuższym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Usługodawca może anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika drogą mailową.

7. W razie opóźnienia w płatności przez Użytkownika, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

8. Płatności internetowe, o których mowa w ust. 5 lit. d, obsługiwane są za pośrednictwem platformy: PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.

§ 6. Licencja.

1. Usługi są umieszczone na serwerze Usługodawcy znajdującym się na terenie Unii Europejskiej i zostaną udostępnione Użytkownikowi poprzez dostęp zdalny za pośrednictwem sieci Internet, z zastrzeżeniem, że Użytkownik zobowiązuje się pobrać i zainstalować konektor tzw. "endpoint" SellIntegro.

2. Warunkiem dostępu Użytkownika do usługi jest posiadanie przez Użytkownika klucza aktywacyjnego, który Usługodawca przekazuje Użytkownikowi za pośrednictwem panelu klienta po opłaceniu Zamówienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę klucza aktywacyjnego.

3. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa (licencji) dostępu do Aplikacji i oferowanych przez nią usług, na czas wskazany w Regulaminie (z możliwością wypowiedzenia zgodnie z warunkami Regulaminu), we własnym zakresie i do celów związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika.

4. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Aplikacji, w celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich. Użytkownikowi nie przysługuje prawo wynajmu, dzierżawy lub zezwalania osobom trzecim na zdalny dostęp i korzystanie z Aplikacji.

5. Aplikacja nie może być używana w każdej, dowolnej konfiguracji. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w konfiguracji sprzętowej i konfiguracji oprogramowania rekomendowanych przez Usługodawcę.

6. Użytkownik nie ma prawa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z licencji na inny podmiot ani prawa sublicencjonowania prawa dostępu do Aplikacji w całości ani w części na inny podmiot, w tym podmiot zależny od Użytkownika. Kopiowanie Aplikacji w całości lub części nie jest dozwolone.

7. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem i Regulaminem. Wykorzystanie Aplikacji do przesyłania danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa Użytkownika i ich przetwarzanie, zgodnie z dostępnymi w Aplikacji funkcjami.

8. Użytkownik powinien we własnym zakresie sporządzać kopie zapasową danych przesyłanych przy pomocy Aplikacji, do celów archiwizacji i zabezpieczenia przed utratą danych. Odpowiedzialność za sporządzenie odpowiedniej kopii danych spoczywa na Użytkowniku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych przez Użytkownika.

9. Użytkownik jest zobowiązany do nie usuwania z Aplikacji informacji o prawach autorskich oraz innych informacji Usługodawcy, jako podmiotu posiadającego prawa do Aplikacji.

10. Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Aplikacji, a nabycie przez Użytkownika dostępu do Aplikacji nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich do Aplikacji ani innych programów komputerowych, utworów lub produktów, do których prawa przysługują Usługodawcy, w tym praw do kodu źródłowego.

11. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) nie udostępniania Aplikacji w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim (za wyjątkiem współpracowników lub dostawców usług Użytkownika);

b) nie odtwarzania, dekompilowania lub deasemblowania, uzyskiwania lub zmieniania i modyfikowania Aplikacji za wyjątkiem przypadków, w których dopuszczają to przepisy prawa lub Regulamin,

c) nie modyfikowania lub rozkodowywania Aplikacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy,

d) nie powielania instalacji.

§ 7. Serwis.

1. Usługodawca lub Partner będzie wykonywał na rzecz Użytkownika Serwis zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Serwis będzie polegał na analizie i usuwaniu błędów w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Użytkownika, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

3. Serwis dostępny jest w wersji podstawowej poprzez Self Managed, a także w opcjach dedykowanych, opisanych na stronie: www.sellintegro.pl/content/54-plany-wsparcia

4. Serwis w opcji Self-Managed jest bezpłatny, natomiast w pozostałych opcjach jest odpłatny według Cennika i informacji podanych na stronie www.sellintegro.pl/content/54-plany-wsparcia.

5. Serwis w opcji Self-Managed dostępny jest za pośrednictwem czatu lub wiadomości e-mail na adres: pomoc@sellintegro.pl, w dniach roboczych – od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

6. Zasady serwisu w opcjach dedykowanych są szczegółowo opisane na stronie: www.sellintegro.pl/content/54-plany-wsparcia

7. Użytkownicy pozyskani przez Partnera zgłaszają błędy bezpośrednio do Partnera przez okres 2 lat od wdrożenia aplikacji, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za proces zgłaszania przyjęty przez danego Partnera.

8. Jeśli Partnerzy lub osoby trzecie wprowadzili indywidualne modyfikacje do integracji, użytkownik zgłasza ewentualne błędy bezpośrednio do autorów tych zmian. SellIntegro nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone zmiany, a zespół supportu nie udziela pomocy w takich przypadkach.

9. Usługodawca nie gwarantuje czasu, w którym dany błąd zostanie usunięty.

10. Usługodawca powinien skontaktować się z Użytkownikiem w związku z przyjętym zgłoszeniem błędu w terminie 1-3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu dokonania przez Użytkownika zgłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie dłuższym niż orientacyjny termin wynoszący 3 dni robocze.

11. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika błędu nie objętego Serwisem lub zgłoszenia nieistniejącego błędu, Usługodawca lub Partner mają prawo obciążyć Użytkownika kosztami działań podjętych na skutek przyjętego zgłoszenia, według aktualnie obowiązujących, standardowych stawek Usługodawcy lub Partnera opublikowanych na stronie: www.sellintegro.pl/content/84-pakiety-wdrozeniowe.

12. Serwis będzie świadczony za pośrednictwem zdalnego dostępu do komputera Użytkownika (poprzez aplikację TeamViewer), przy czym czynności podejmowane przez konsultanta będą obejmowały wyłącznie zakresu działania i funkcjonalności Aplikacji oraz usług dostępnych w ramach Aplikacji, a także systemów zewnętrznych podłączonych do Aplikacji przez Użytkownika.

13. Wyłącza się w całości obowiązywanie rękojmi za wady określonej przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8. Wypowiedzenie.

1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, składając oświadczenie w formie wiadomości e-mail: pomoc@sellintegro.com.

2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, składając oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta lub w trakcie użytkowania Konta.

3. W przypadku istotnego naruszenia Regulaminu Usługodawca może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, składając oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta lub w trakcie użytkowania Konta.

4. Zakończenie dostępu do Usługi, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy, w tym w szczególności nie rodzi roszczenia zwrotu opłat uiszczonych przed rozwiązaniem, wygaśnięciem lub wypowiedzeniem dostępu do Usługi.

§ 9. Ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie dotyczącym zakładania przez nich Konta w Serwisie internetowym oraz w zakresie składanych Zamówień.

2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej określane jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 10 Powierzenie danych osobowych.

1. Korzystając z usług dostępnych w Aplikacji oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik jest administratorem wprowadzanych tam danych osobowych, które są powierzane Usługodawcy. Powierzenie następuje na podstawie poniższych zasad.

2. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe wprowadzane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług dostępnych w Aplikacji oraz w Serwisie internetowym.

3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych obejmuje okres ich przechowywania w aplikacji lub Serwisie internetowym.

4. Użytkownik oświadcza, że powierzane dane osobowe zostały zgromadzone i są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności pozyskano odpowiednie zgody albo istnieje inna legalna podstawa do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy i/lub umów dotyczących usług oferowanych przez Usługodawcę, w zakresie integracji systemów fakturowania, sprzedaży lub innych podobnych.

6. Usługodawca zobowiązuje się stosować środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych i prowadzić dokumentację opisującą sposób ich przetwarzania.

7. Usługodawca nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom i podmiotom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących i upoważnionych do przetwarzania danych oraz podmiotów podprzetwarzających, o których mowa w pkt 12 lit. c.

8. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godziny od powzięcia takiej informacji, zgłosić to Użytkownikowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.

9. Usługodawca ma obowiązek pomagać Użytkownikowi jako Administratorowi Danych Osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca

zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych powierzonych przez Użytkownika.

10. Zakres kategorii osób oraz rodzaj powierzanych danych osobowych zostanie określony przez Uzytkownika na etapie składania zamówienia poprzez wybór jednej z kategorii:

a) Kandydaci na pracowników

b) Pracownicy

c) Klienci

d) Kontrahenci

e) Użytkownicy newslettera

f) Uczestnicy konkursów

g) Inna wskazana przez Użytkownika

11. W ramach poszczególnych kategorii osób, Użytkownik wskaże również rodzaj danych osobowych powierzanych do przetwarzania, poprzez wybór jednej z kategorii:

a) Imię i nazwisko

b) Adres

c) Data urodzenia

d) Numer telefonu

e) Adres e-mail

f) Inne cechy wskazane przez Użytkownika

12. Usługodawca zapewnia, że:

a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy

c) korzysta z usług podmiotów podprzetwarzających po uzyskaniu zgody Użytkownika w formie wiadomości e-mail, przy czym Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z podmiotów podprzetwarzających.

13. Powierzenie danych osobowych następuje na podstawie zatwierdzenia przez Użytkownika warunków powierzenia opisanych powyżej, na etapie składania zamówienia na poszczególne usługi, poprzez uzupełnienie zakresu powierzanych danych zgodnie z pkt 10-11 oraz wybór dedykowanego przycisku –„zapoznałem się z warunkami powierzenia danych osobowych przedstawionymi w Regulaminie i zgadzam się na ich treść”.

14. Wszelkie zmiany w zakresie powierzenia danych osobowych mogą nastąpić w formie dokumentowej, w szczególności poprzez wymianę korespondencji mailowej między stronami, w której dochodzi do wyrażenia zgody przez strony na nowe, zmodyfikowane postanowienia w zakresie powierzenia.

§ 11. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór usługi przez Użytkownika, a także nie gwarantuje, że Aplikacja będzie ściśle odpowiadać potrzebom Użytkownika i będzie spełniać jego cele oraz oczekiwania. Ponadto, Usługodawca nie odpowiada za zgodność Aplikacji oraz funkcjonalności w ramach Aplikacji z oczekiwaniami Użytkownika.

2. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest do zapozna z zasadami działania Aplikacji, jej funkcjonalnościami i sposobem działania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem przez Użytkownika z funkcjonalnościami Aplikacji oraz z brakiem zastrzeżeń do Aplikacji i Usługi.

3. Całkowita ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności, jest ograniczona do łącznej kwoty wynagrodzenia uiszczonego przez Użytkownika z tytułu Usługi w kwartale kalendarzowym, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące odpowiedzialnością Usługodawcy.

4. W żadnym przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w szczególności za utracone korzyści Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Aplikacji,

b) działanie osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie Aplikacji,

c) wadliwe działanie Aplikacji spowodowane oprogramowaniem, sprzętem bądź innymi materiałami nie dostarczonymi przez Sprzedawcę,

d) wadliwe działanie Aplikacji spowodowane siłą wyższą,

e) następstwa działań podjętych przez Użytkownika stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,

f) treść danych przesyłanych przez Użytkownika przy pomocy Aplikacji.

6. Usługodawca nie gwarantuje, że działanie Usługi będzie niezakłócone i wolne od błędów, jednakże błędy będą usuwane w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Usługodawca ma prawo do stosowania przerw serwisowych, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności konserwacyjnych i aktualizacyjnych Aplikacji. Podczas przerw serwisowych Użytkownik nie będzie miał dostępu do Aplikacji lub dostęp ten będzie zakłócony. Z tego tytułu nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o obniżenie należnych opłat w przypadku, gdy przerwy dotyczą Usługi.

8. Usługodawca informuje Użytkownika, że przy świadczeniu usług drogą elektroniczną nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych ani niewystąpienia błędów, że informacje takie mogą zostać przechwycone, uszkodzone, stracone lub zniszczone lub też dotrzeć z opóźnieniem lub niekompletne albo mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów.

9. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mechanizmów wykrywania wirusów oraz sprawdzania, czy dane są w dobrym stanie przed wysłaniem informacji, a także do regularnego sprawdzania poprawności działania wtyczek.

§ 12. Czat.

1. Użytkownik może skorzystać z kontaktu Usługodawcą za pośrednictwem usługi Czat, polegającej na kontakcie z konsultantem Usługodawcy lub pozostawieniem zgłoszenia. Kontakt bezpośrednio z konsultantem w czasie rzeczywistym jest możliwy w godzinach 9-15. Po wskazanych godzinach odpowiedź na pozostawione zgłoszenia zostanie udzielona w następnym dniu roboczym.

2. Korzystanie z usługi Czat jest bezpłatne.

3. Rozpoczynając rozmowę Użytkownik akceptuje Regulamin oraz oświadcza że zapoznał się z Regulaminem,

dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi Czat, dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.

4. Za pośrednictwem Czatu Użytkownik może uzyskać informacje w zakresie funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności w zakresie ogólnych informacji dotyczących działania wtyczek, konta Użytkownika, płatności, a także zgłoszenia dotyczące błędów w aplikacji czy problemów związanych  integracją programów. Jeżeli zgłoszenie Użytkownika dotyczy problemu o złożonym, rozbudowanym charakterze, wówczas konsultant kieruje zgłoszenie do obsługi przez technika, który podejmie kontakt telefoniczny z Użytkownikiem, celem rozwiązania problemu.

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego oraz z Aplikacji.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy, mając na względzie treść art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą w sposób polubowny.

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 04.10.2021 r.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Klikając ,,Akceptuj” akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Wybierając „Dostosuj” możesz zarządzać swoimi preferencjami, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies w celach marketingowych, analitycznych oraz w celu pobrania cookies dla portali społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.