Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dostępny nowy regulamin. Obowiązuje od 21.03.2024 r.

Regulamin wdrożeniowy

Regulamin Korzystania z Pakietów wdrożeniowych SellIntegro

§ 1. Definicje

1) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z pakietów wdrożeniowych SellIntegro.

2) Regulamin ogólny – Regulamin dostępu do aplikacji SellIntegro dostępny na stronie internetowej: regulamin.

3) Pakiet wdrożeniowy – wybrany przez Klienta pakiet wdrożeniowy SellIntegro dostępny na stronie internetowej: regulamin.

4) Usługodawca – spółka pod firmą SELLINTEGRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000574026, NIP: 8971813098, REGON: 362430332.

5) Klient – podmiot korzystający z Pakietu wdrożeniowego.

§ 2. Działania wstępne

1. Po wykupieniu przez Klienta Pakietu wdrożeniowego Usługodawca udostępnia, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, link  do ankiety dotyczącej prac wdrożeniowych.

2. Celem ankiety, o której mowa w ust. 1 powyżej jest ustalenie szczegółowych informacji dot. oczekiwanego przez Klienta efektu oraz zakresu Prac wdrożeniowych.

3. Po otrzymaniu przez Usługodawcę uzupełnionej przez Klienta ankiety, Usługodawca udostępnia, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, link  do kalendarza, w którym Klient uprawniony będzie do wyboru terminu wstępnej konsultacji z Usługodawcą, dotyczącej Prac wdrożeniowych.

4. Konsultacja, o której mowa w ust. 3 powyżej dostępna jest dla Klienta poza Pakietem wdrożeniowym i nie podlega dodatkowym opłatom.

5. Czas wstępnej konsultacji wynosi maksymalnie 1,5 godziny.

6. Koszt konsultacji ponad limit wskazany w ust. 5 powyżej wynosi 150,00 zł netto za godzinę.

7. Klient zobowiązany jest do przygotowania na wstępną konsultację niezbędnych informacji i danych dotyczących wdrożenia, w szczególności:

 1. jakie systemy ERP oraz platformy e-commerce Klient wykorzystuje;
 2. dokładnego opisu ścieżki postępowania z zamówieniem - od przyjęcia zamówienia, przez tworzone w związku z zamówieniem dokumenty, pracę na magazynie, po wysyłkę zamówienia;
 3. opisu procesu pakowania przesyłek,
 4. jakie peryferia Klient wykorzystuje (np. drukarki biurowe, drukarki do etykiet, kolektory itp.);
 5. obsługiwane przez Klienta sposoby wysyłki zamówień (lista firm kurierskich);
 6. czy występują u Klienta sytuacje, w których w ramach jednego zamówienia wysyłanych jest więcej niż jedna paczka;  
 7. czy Klient umożliwia odbiory osobiste zamówień;
 8. czy i jakie wiadomości Klient chce wysyłać automatycznie do kupujących;

Dodatkowo, w zakresie integracji:

 1. jakie dokumenty sprzedaży Klient tworzy dla kupujących;
 2. jakie mapowanie produktów Klient chciałby wykorzystywać;
 3. czy i jak Klient chce mapować kontrahentów przy przetwarzaniu zamówień do systemu ERP;
 4. czy i jak Klient chce mapować sposób dostawy przy przetwarzaniu zamówień do systemu ERP;
 5. czy i jak Klient chce mapować sposób płatności przy przetwarzaniu zamówień do systemu ERP;
 6. z  jakich magazynów w systemie ERP Klient chce przesyłać produkty i je rezerwować;
 7. jaki cennik Klient chce przesyłać do BaseLinker’a.

8. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia ankiety nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem wstępnej konsultacji.  

9. W przypadku nieuzupełnienia przez Klienta ankiety w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej lub nieprzygotowania danych i informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej, Usługodawca uprawniony jest do wykonania wdrożenia na podstawie posiadanych informacji, na wyłączne ryzyko Klienta.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie wdrożenia, a także za nieosiągnięcie efektów wdrożenia oczekiwanych przez Klienta w przypadku:

a) nieprzekazania informacji i/lub danych niezbędnych w celu wykonania wdrożenia,

b) przekazania niepełnych informacji i/lub danych niezbędnych w celu wykonania wdrożenia lub

c) przekazania nieprawdziwych informacji i/lub danych niezbędnych w celu wykonania wdrożenia.

§ 3. Wdrożenie

1. Do chwili zakończenia przez Usługodawcę prac wdrożeniowych Klient jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy dwukrotnie zmian w zakresie głównych celów oraz zakresu prac w obrębie Pakietu wdrożeniowego pod warunkiem, że zgłaszane zmiany nie były uprzednio omawiane z Usługodawcą i są Usługodawcy nieznane.

2. Podczas prowadzenia przez Usługodawcę prac wdrożeniowych Klient zobowiązany jest do niedokonywania zmian, zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem osób trzecich, w ustawieniach zastosowanych przez Usługodawcę w zakresie prowadzonych prac wdrożeniowych.

3. Usługodawca zastrzega możliwość wycofania zmian wprowadzonych w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

4. W przypadku wprowadzenia zmian w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wszelkie błędy w zakresie prac wdrożeniowych jest Klient.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej wszelkie prace mające na celu wyeliminowania błędów będą przez Usługodawcę prowadzone wyłącznie po wykupieniu przez Klienta dodatkowego pakietu, dostępnego na stronie.

6. W przypadku wyczerpania czasu przeznaczonego na wdrożenie zgodnie z Pakietem wdrożeniowym, Klient uprawniony jest do wykupienia dodatkowego pakietu, który każdorazowo wynosi min. 2 (dwie) godziny, zgodnie z informacją dostępną na stronie.

7. Zakres wdrożenia nie obejmuje konfiguracji/instalacji urządzeń zewnętrznych takich jak: drukarki, drukarki fiskalne, skanery, terminale itp. Wdrożeniowcy również nie instalują i nie konfigurują od podstaw systemów ERP. Podczas wdrożenia , klient otrzymuje wytyczne , które powinien spełnić w wyżej wymienionych urządzeniach /systemach niepochodzących od firmy SellIntegro , aby móc przystąpić do kolejnego etapu wdrożenia.

8. Koszt pakietu dodatkowych dwóch godzin prac wdrożeniowych wynosi 350,00 zł netto.

§ 4. Okres testowy

1. Usługodawca informuje Klienta o zakończeniu konfiguracji prac wdrożeniowych.

2. Klient zobowiązany jest do udzielenia Usługodawcy dostępu umożliwiającego przeprowadzenie testów w zakresie przeprowadzonego wdrożenia na środowisku testowym Klienta, zgodnie z wytycznymi Usługodawcy.

3. Po zakończeniu przez Usługodawcę działań testowych, Klient zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia testu wdrożenia, w terminie ustalonym z Usługodawcą. Klient uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.  

4. Nieprawidłowości dotyczące wdrożenia ujawnione podczas działań testowych prowadzonych przez Klienta powinny być zgłaszane Usługodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu upływu terminu na przeprowadzenie przez Klienta działań testowych, zgodnie z ust. 8 poniżej.  

5. Kompleksową informację zawierającą wykaz ewentualnych nieprawidłowości w zakresie działania integracji Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.

6. Podczas działań testowych Klient zobowiązany jest do kompleksowej weryfikacji działania integracji w oparciu o ustalone uprzednio z Usługodawcą cele i zakres prac wdrożeniowych.

7. Usługodawca zastrzega, iż podczas okresu testowego konfiguracja może nie wykazywać właściwości założonych dla końcowego efektu wdrożenia, a działania testowe mogą wykazywać w związku z tym błędy w zakresie ustawień.

8. Okres testowy wynosi 7 dni liczonych od dnia poinformowania Klienta przez Usługodawcę o możliwości rozpoczęcia działań testowych, chyba że Usługodawca wskaże inny termin.

9. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej lub po zadeklarowaniu przez Klienta ukończenia działań testowych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości dot. prac wdrożeniowych, które nie zostały przez Klienta zgłoszone w terminach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 5. Zakończenie prac wdrożeniowych

1. Usługodawca informuje Klienta o zakończeniu wdrożenia za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. W terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania Klienta o zakończeniu wdrożenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca udostępnia Klientowi protokół wykonanej usługi.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania Usługodawcy potwierdzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2 powyżej  przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta, na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia jego otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym protokół z wykonanej usługi przyjmuje się za odebrany i zaakceptowany przez Klienta.

4. W przypadku braku lub utrudnionego kontaktu z Klientem w okresie dwóch tygodni liczonych od dnia ostatniego skutecznego kontaktu z Klientem, Usługodawca jest uprawniony do zakończenia wdrożenia po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym fakcie za pośrednictwem korespondencji e-mail, niezależnie od etapu prac, począwszy od wstępnej konsultacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4  powyżej Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych przez Usługodawcę prac do dnia poinformowania Klienta o zakończeniu wdrożenia włącznie.

6. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wdrożenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonych od terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego. Reklamacje prosimy kierować na :  satysfakcja@sellintegro.com

7. Wszelkie zgłaszane przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, zastrzeżenia i błędy dotyczące wdrożenia mogą dotyczyć wyłącznie prac wykonanych przez Usługodawcę. Nie będą brane pod uwagę przez Usługodawcę zgłoszenia w przypadku, gdy jakiekolwiek nieprawidłowości dot. wdrożenia wystąpiły w wyniku ingerencji Klienta lub osoby trzeciej w ustawienia wdrożenia.  

8. Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą, ustalania przebiegu prac oraz terminów, o których mowa w Regulaminie w taki sposób, aby prace wdrożeniowe zakończyły się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, liczone od dnia udostępnienia Klientowi ankiety , o której mowa w § 2 Regulaminu, chyba że opóźnienie w zakończeniu prac wdrożeniowych wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

§ 6. Wsparcie po wdrożeniu

1. Po zakończeniu wdrożenia Klient otrzymuje dostęp do pakietu wsparcia oraz do pakietu ALL In One, zgodnie z informacją dostępną na stronie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.

2. W ramach pakietu wsparcia po wdrożeniu, wszelkie wiadomości dotyczące integracji są przez Klientów kierowane na adres e-mail: pomoc@sellintegro.pl.

3. Niezależnie od Pakietu wdrożeniowego, podstawowy support Usługodawcy dotyczy wyłącznie integracji i nie obejmuje systemów zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy.

§ 7. Serwis.

1. Usługodawca będzie wykonywał na rzecz Użytkownika Serwis zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Serwis będzie polegał na analizie i usuwaniu błędów w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Użytkownika, wynikających z błędów kodu źródłowego lub innych błędów w działaniu Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

3. Usługodawca nie gwarantuje czasu, w którym dany błąd zostanie usunięty.

4. Usługodawca powinien skontaktować się z Użytkownikiem w związku z przyjętym zgłoszeniem błędu w terminie 1 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu dokonania przez Użytkownika zgłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia kontaktu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie dłuższym niż orientacyjny termin wynoszący 1 dzień robocze. Serwis może zostać skierowany do działu technicznego SellIntegro.

5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika błędu nie objętego Serwisem lub zgłoszenia nieistniejącego błędu, Usługodawca ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami działań podjętych na skutek przyjętego zgłoszenia, według aktualnie obowiązujących, standardowych stawek Usługodawcy lub Partnera opublikowanych na stronie.

6. Serwis będzie świadczony za pośrednictwem zdalnego dostępu do komputera Użytkownika (poprzez aplikację TeamViewer), przy czym czynności podejmowane przez konsultanta będą obejmowały wyłącznie zakresu działania i funkcjonalności Aplikacji oraz usług dostępnych w ramach Aplikacji, a także systemów zewnętrznych podłączonych do Aplikacji przez Użytkownika.

7. Wyłącza się w całości obowiązywanie rękojmi za wady określonej przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8. Pozostałe postanowienia

1. Pracownicy Usługodawcy odpowiedzialni za wdrożenie dostępni są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 15:00.  

2. W przypadku konieczności naliczenia przez Usługodawcę dodatkowego czasu ponad limit przewidziany w Pakiecie wdrożeniowym, rozliczeniu podlegać będzie każda kolejna rozpoczęta godzina.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej określane jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy: polityka prywatności.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.

2. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, powinien zaniechać współpracy z Usługodawcą.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03. 2022 r.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Klikając ,,Akceptuj” akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Wybierając „Dostosuj” możesz zarządzać swoimi preferencjami, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies w celach marketingowych, analitycznych oraz w celu pobrania cookies dla portali społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.